Poniżej podaje aktualne (na 18.04.2024) informacje dotyczące obchodów 80 rocznicy bitwy o Monte Cassino przekazane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Są to kwestie związanych z organizacją uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino w dniu 18 maja br. o godz. 16:00, które zostały doprecyzowane przez UdSKiOR z podmiotami włoskimi (m.in. policja, władze samorządowe i rządowe).

Uroczystość 18.05.2024 – informacje ogólne

Uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino będzie miała charakter półotwarty. Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń indywidualnych i grupowych oraz planowany udział osób piastujących najwyższe stanowiska w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej wstęp na Cmentarz (płytę Cmentarza) będzie ściśle kontrolowany i odbywał się będzie jedynie za okazaniem stosownej przepustki.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz rozdysponowanie przedmiotowych przepustek. Zgodnie z powyższym, na płytę Cmentarza wstęp będą miały osoby piastujące najwyższe stanowiska w RP i Republice Włoskiej, korpus dyplomatyczny w Republice Włoskiej, Weterani 2. Korpusu Polskiego wraz z opiekunami, Kombatanci z Polski i zagranicy oraz członkowie rodzin Weteranów 2. Korpusu: wdowy, rodzeństwo, potomkowie w linii prostej i bocznej oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg uroczystości.

Z uwagi na planowany udział w wydarzeniu osób piastujących najwyższe stanowiska w RP i Republice Włoskiej, zostaną wdrożone stosowne procedury bezpieczeństwa skutkujące ograniczeniem w dostępie do Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino w dniu 18 maja br. Powyższe ograniczenia pozostają poza gestią Urzędu i obejmować będą podział Cmentarza i terenów okalających na strefy/sektory, wprowadzenie systemu przepustek oraz zamknięcie dla ruchu jedynej drogi dojazdowej do miejsca uroczystości.

Pomimo ww. ograniczeń, Urząd wspólnie z Ambasadą RP w Rzymie, we współpracy z władzami włoskimi, podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu umożliwienie udziału w przedmiotowej uroczystości jak największej liczbie osób. Jednakże, pierwszeństwo w uzyskaniu stosownej przepustki będą miały wskazane wcześniej grupy osób, a wśród rodzin Weteranów – osoby których najbliżsi (ojciec, brat, dziadek) spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino oraz potomkowie żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, którzy brali udział w bitwie o Monte Cassino.

Z powodu wskazanych wyżej okoliczności oraz w celu zapewnienia sprawiedliwej reprezentacji wszystkich chętnych rodzin uczestników walk o wzgórze Monte Cassino, może mieć miejsce sytuacja, w której tylko określona liczba zgłoszonych członków rodziny wejdzie na płytę Cmentarza.

Dla wszystkich pozostałych osób, które nie otrzymają przepustki na płytę Cmentarza organizatorzy udostępnią odpowiednio przygotowany sektor wyposażony w stosowne nagłośnienie, telebim, sanitariaty i punkty medyczne. Wstęp na te tereny odbywał się będzie po uprzedniej kontroli pirotechnicznej.

Osoby, którym przydzielona zostanie przepustka uprawniająca do wejścia na płytę Cmentarza zostaną o tym fakcie odpowiednio wcześniej poinformowane przez Urząd. Przepustki będzie można odebrać w siedzibie Urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Również bezpośrednio przed uroczystością na terenie Republiki Włoskiej, w hotelu Edra Palace Hotel (Via Ausonia, 03043 Cassino FR) w dniach 15-17 maja br. (w określonych godzinach działał będzie specjalny punkt recepcyjny w ww. hotelu).

Szczegółowe kwestie organizacyjne

Osoby, które do godziny 14:45 (po uprzednim przejściu kontroli pirotechnicznej) nie zajmą miejsca w wyznaczonym sektorze, z przyczyn obiektywnych mogą nie mieć możliwości uczestniczenia w przedmiotowej uroczystości.

Powyższe wynika z faktu, iż włoskie służby bezpieczeństwa z odpowiednim wyprzedzeniem zamkną drogi prowadzące na Cmentarz (zarówno główną aleję, jak i drogę biegnącą równoległą). Wskazane środki bezpieczeństwa determinowane są przez udział w uroczystości osób chronionych.

Ceremonia złożenia kwiatów

Urząd przewiduje w ramach uroczystości ceremonię złożenia wieńców i wiązanek kwiatów tylko przez Weteranów i przedstawicieli najwyższych władz państwowych RP i Republiki Włoskiej. Pozostałym osobom umożliwione zostanie złożenie kwiatów z udziałem wojskowej asysty honorowej w końcowej części uroczystości.

Cmentarz Wojenny na Monte Cassino. Widok na klasztor

Dojazd

Zgodnie z zaleceniami władz włoskich w dniu 18 maja br. wszystkie drogi dojazdowe (również ścieżki piesze) na wzgórze klasztorne będą zamknięte dla ruchu pieszych oraz pojazdów osobowych. Już na terenie miasta policja włoska ustawi stosowny punkt kontrolny, przez który przepuszczać będzie jedynie uprzednio zgłoszone autokary grup zorganizowanych. Urząd rozdysponuje stosowne przepustki, które w dniu 18 maja br. należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

Zgodnie z powyższym, organizatorzy wyjazdów powinni o niezwłoczne przesłać do Urzędu marki pojazdu oraz numery rejestracyjne pojazdów (dot. wyłącznie autokarów).

Biorąc pod uwagę zalecenia służb włoskich dotyczące bezpieczeństwa uczestników (ograniczona liczba miejsc parkingowych na wzgórzu klasztornym oraz wzmożony ruch pieszy uczestników uroczystości) pozostałe pojazdy, w tym osobowe, historyczne, motocykle i inne jednoślady nie będą mogły wjechać na wzgórze klasztorne w dniu 18 maja br. W celu uczestnictwa w uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino należy pozostawić wszelkie pojazdy w miejscach dozwolonych na terenie miasta w Cassino.

Biorąc pod uwagę powyższe, organizatorzy podjęli starania mające na celu organizację transportu osobowego (wahadłowe kursy busów) na trasie centrum miasta Cassino – Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino w godz. 9:00 – 14:00 oraz na trasie powrotnej w godz. 19:00 – 23:00.

Kwestie bezpieczeństwa

Przebywanie i opuszczanie miejsca uroczystości odbywać się będzie w określonych przedziałach czasowych o czym Urząd będzie informował w kolejnych komunikatach.

Z uwagi na długi czas oczekiwania przed uroczystością należy pamiętać o założeniu właściwej odzieży, zaopatrzenie się w żywność, wodę, leki oraz ochronę przed słońcem lub deszczem (parasol przeciwsłoneczny lub nakrycie głowy).

Opuszczanie miejsca uroczystości będzie możliwe dopiero po odjeździe najwyższych władz państwowych, czyli w późnych godzinach wieczornych (od 19.00 do 23.00).

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *